ஈழம் அழிக்கப்பட்ட கதையைக் கூறும் ‘ஒற்றைப் பனை மரம்’ படத்தின் டிரெயிலர்

ஈழம் அழிக்கப்பட்ட கதையைக் கூறும் ‘ஒற்றைப் பனை மரம்’ படத்தின் டிரெயிலர்