‘காதலும் கடந்து போகும்’ படத்தின் ‘அக்கம் பக்கம் பார்’ பாடல் காட்சி

‘காதலும் கடந்து போகும்’ படத்தின் ‘அக்கம் பக்கம் பார்’ பாடல் காட்சி