‘துருவங்கள் பதினாறு’ 75-வது நாள் விழா..!

‘துருவங்கள் பதினாறு’ 75-வது நாள் விழா..!