கே.ஜே.யேசுதாஸ்-எஸ்.பி.பி. கலந்து கொண்ட அப்பாஸ் கல்ச்சுரல் அகாடமி நிகழ்ச்சி

கே.ஜே.யேசுதாஸ்-எஸ்.பி.பி. கலந்து கொண்ட அப்பாஸ் கல்ச்சுரல் அகாடமி நிகழ்ச்சி